جادکمه

تعیین دکمه خور و جادکمه

تعیین دکمه خور و جادکمه

دکمه و جادکمه به تناسب دوخت و موارد استفاده آن می تواند جنبه بسیار تزیینی داشته باشد . آنچه درمورد دوخت دکمه و جادکمه باید دقت شود ، خرید دکمه قبل از شروع کار است ؛ زیرا ، اندازه دکمه خور ، جادکمه و فواصل دوخت دکمه ها باید به اندازه قطر دکمه محاصبه شوند .

نوار به عرض ( نیم سانتی متری ) ازکاغذ بچینید این نوار را دور دکمه حلقه کنید و دو سر آن را به یکدیگر سنجاق بزنید .حال دکمه را با ملایمت از داخل کاغذ خارج سازید ؛ بدون آن که سنجاق کاغذ را باز نمایید . حال کاغذ دولا را تا بزنید . بدین ترتیب ، فاصله سنجاق تا ( تای ) کاغذ اندازه جادکمه خواهد بود ، ( اگر دکمه دارای پایه است ، کاغذ را روی پایه رد نکنید ) . قبل از مشخص کردن اندازه جادکمه روی پارچه ، طول جادکمه ای را که اندازه گیری نموده اید امتحان کنید . روی یک تکه از پارچه ( پارچه ای را که لباس از آن دوخته شده است ) شکافی به اندازه ی جادکمه مورد نظر ایجاد کنید و دکمه را از آن عبور دهید .

اندازه دکمه خور

اندازه دکمه خور لباس را باید متناسب با قطر دکمه مشخص کرد نکته قابل توجه ، فاصله جادکمه تا لبه ی جلوی لباس است . هر دکمه پس از بسته شدن در انتهای جادکمه قرار می گیرد ؛ بدین ترتیب پس از بستن دکمه نیمی از جادکمه نمایان خواهد بود .
اندازه دکمه خور به طور معمول برابر با یک دوم قطر دکمه به اضافه ی ۵|۱ تا۸|۱ سانتی متر است . ( دکمه پس از بسته شدن با لبه جلو۵|۱ تا۸|۱ فاصله دارد ) .
اندازه دکمه خور درمورد دکمه های کوچک و ظریف برابر با ( یک دوم قطر دکمه به اضافه ی ۵|۰ تا۱ سانتی متر است ) . این اندازه برابر با ( یک دوم قطر دکمه به اضافه ۱ تا۳  سانتی متر ) است .
دکمه پس از بسته شدن باید روی خط مرکزی جلو واقع شود . بدین ترتیب ، دکمه باید روی خط مرکزی جلو بدوزید .   برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تعیین طول جادکمه

اندازه جادکمه بسیار مهم است و طول آن باید دقیق باشد تا دکمه به آسانی از آن عبور کند و در عین حال لباس را بسته نگه داریم .

طول جادکمه

به طور معمول ، طول جادکمه ( برابر با قطر دکمه به اضافه ۲ تا ۳ میلی متر است ) .
تعیین محل جادکمه

جادکمه در لباس های جلو باز زنانه ، در طرف راست و در لباس های پشت باز ، در طرف چپ قرار می گیرد .
جادکمه روی خط مرکزی جلو با پشت قرار می گیرد ، اندازه جادکمه عمودی را بر اساس تعیین طول جادکمه مشخص می کنیم . سپس روی خط مرکزی و نقطه شروع دوخت دکمه به اندازه ۲ تا ۳ میلی متر بالا رفته ، نقطه شروع جادکمه می باشد .   برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید