اندام شناسی

ایراد اندامی خودتون رو بدونید!

 ایراد اندامی خودتون رو بدونید!

هر فردی باید برای انتخاب یک لباس مناسب ابتدا ایراد اندامی های اندام خود را بداند تا بتواند با پوشیدن لباسی مناسب این ایراد ها را پوشش دهد .

در اینجا تولیدی پوشاک تونبان بعضی از این ایراد اندامی ها را معرفی می کند تا شما عزیزان بهتر به دانستنی های ایراد اندامی خود پی ببرید .

اندام متناسب:

دراندام متعادل ، فاصله ی کمر تا خط سینه و فاصله ی کمر تا خط باسن به یک اندازه است . دور باسن بین پنج تا شش سانتی متر بزرگ تر از دورسینه ، عرض شانه ها و باسن به یک اندازه و کمرحدوداً بیست و چهار تا بیست و پنج سانتی مترکوچک تر از باسن است .

باسن بزرگ:

پهنای باسن ازعرض شانه هابیش تر است . دورباسن بیش تر از بیست ونه سانتی متر با کمر اختلا ف دارد . دورباسن بیش تر از اندازه ی استاندارد است .  دامن هایی که در خط کمر آزاد و روی باسن آزاد ترند ، کت های بلند که تا زیر باسن می رسند و اپل سرشانه مناسب این افراد است .

باسن وسینه ی بزرگ:

پهنای سرشانه ها و باسن بیش تر از اندازه ی استاندارد است . به دلیل آن که پهلوی باسن گرد است درانتخاب مدل بایدخطوط باسن کمی آزاد باشد . مدل هایی که تاکید روی کمر دارند باعث می شوند چاق تر به نظر آیند . مدل های دراپه و برش های چپ و راست ازجنس پارچه های نرم مناسب این افراد است .

کمرپهن:

پهنای شانه ها و برجستگی پهلوی باسن در یک خط قرار دارد . اختلا ف دورکمر و باسن کمتر از اندازه ی استاندارد است . در اصطلاح ( گودی کمر ) ندارد ، به همین دلیل کت یا پیراهن هایی که کمرشان فرورفتگی دارند ، مناسب این افراد است .

شانه های باریک:

پهنا ی سرشانه ها خیلی کمتر از عرض باسن است .دور سینه بیش تر از پنج تا شش سانتی متر با دور باسن اختلاف دارد . پد های سرشانه و اپل ، آستین های پفی ،خط یقه یقایقی یا قایقی چاک دار مناسب این افراد است .

شانه های پهن:

شانه های این افراد پهن ، صاف و دورسینه بیش تر از اندازه ی استاندارد است . آستین رگلان ، یقه هفت ، روسری گره دار با دسته یبلند و گردن بند های بلند جهت شکستن خط افقی سرشانه ها مناسب این افراد است .

برای اطلاعات بیشتر درمورد اندامتون فقط کافیه کلیک کنید .