محل قرار گیری جیب ها بر روی لباس

محل قرار گیری جیب ها بر روی لباس

جیب پایین تر از خط کمر

 • برای اشخاص قد کوتاه ۶ تا ۷سانت و برای افراد بلند قد ۸ سانت از خط کمر پایین می آییم.
 • دهانه جیب حدودا بین ۱۲ تا ۱۴ سانت است.
 • کیسه جیب با توجه به کف دست فرد +۲تا ۵ میباشد اما عموما بین ۱۸ تا ۲۰ سانت در نظر گرفته میشود.
 • از پهلو باید حداقل ۱۰سانت فاصله داشته باشد.

جیب های فیلتاب

 • پهنای فیلتلاب ها با بین ۰٫۷ تا ۱٫۵ سانت است.
 • دهانه جیب حدودا بین ۱۲ تا ۱۴ سانت است.
 • کیسه جیب با توجه به کف دست فرد +۲تا ۵ میباشد اما عموما بین ۱۸ تا ۲۰ سانت در نظر گرفته میشود.

جیب های فیلتاب در لباس های مردانه

 • پهنای فیلتلاب ها با بین ۰٫۷ تا ۱٫۵ سانت است.
 • دهانه جیب حدودا بین ۱۳ تا ۱۶ سانت است.
 • کیسه جیب با توجه به کف دست فرد +۲تا ۵ میباشد اما عموما بین ۱۸ تا ۲۰ سانت در نظر گرفته میشود.

 

جیب های شلوار

 • در شلوار ها معمولا از نقطه ۱ تا ۲ حدوداً ( ۵ تا ۱۰ سانت ) است.
 •   از نقطه ۱ تا ۳ حدوداً ( ۶ تا۱۰ سانت ) است.
 • کیسه جیب معمولاً ( ۱۷ تا ۲۷ سانت ) است.